Email: support@eranet.com WhatsApp: +(852)68882160

Chứng chỉ SSL Sectigo DV

The certificate provides top-level encryption technology and supports the industry’s most favorable $250,000 warranty. Most importantly, you can send this high-quality certificate to your website within a few minutes. This certificate will show your customers that your website has been reviewed by leading Internet security experts to ensure that it is safe to conduct business with you.

Mức độ bảo mật: Loại chứng chỉ: Chứng chỉ SSL DV
Tốc độ phát hành: Trong vài phút Số tiền bảo hiểm: $250,000
Mua trong 1 năm Mua 2 năm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Thương hiệu sản phẩm
Phương thức xác minh DV xác minh tên miền
Tài liệu chứng nhận Không cần gửi bất kỳ tài liệu nào, chỉ cần xác minh quyền sở hữu tên miền
Tốc độ phát hành Trong vài phút
Số lượng tên miền được bảo vệ Chứng chỉ tên miền duy nhất, bảo vệ 1 tên miền
Bảo vệ tên miền phụ cấp thấp hơn Không được hỗ trợ
Phát hành lại Phát hành lại không giới hạn
Độ mạnh mã hóa chứng chỉ SHA256
Hỗ trợ thuật toán chứng chỉ RSA 2048/3072/4096 & ECC
Hỗ trợ di động Hỗ trợ 99,9% thiết bị di động
Hỗ trợ trình duyệt Tỷ lệ nhận dạng trình duyệt 99,9%, hỗ trợ tất cả các trình duyệt chính
Đảm bảo an toàn $250,000
Chữ ký trang web